Konya Büyükşehir Belediyesi 2 memur alacak

 Konya Büyükşehir Belediyesi 2 memur alacak
Okunuyor Konya Büyükşehir Belediyesi 2 memur alacak

Konya   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan Mühendis kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.  BAŞVURU  GENEL  ŞARTLARI:
 İlan  edilen  Mühendis  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
●  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
●  İlan  edilen  Mühendis  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
●   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında;
Sınava   girmek   isteyen   adaylar,   http://www.konya.bel.tr   adresi   üzerinden   elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
● Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
●  Diploma veya Mezuniyet  belgesinin  aslı veya noter onaylı örneği  (aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
●  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a)  Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte  21/12/2020  –  25/12/2020 tarihleri arasında mesai saatleri bitimine kadar Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA) müracaatlarını yapabileceklerdir
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@konya.bel.tr e-mail adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
d)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
T.C.  Kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  KPSS  puanları  ile  29/12//2020  tarihinde Belediyemiz  web  sayfası  http://www.konya.bel.tr  adresinde  ilan  edilecek  olup,  adaylar  Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Bu  belge  sınava  girişte  ibraz  edilecektir.  Sınava  katılma  hakkı elde  edemeyen  adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav;
05/01/2021  tarihinde  Saat:  09.00’da  başlamak  üzere  Konevi  Mahallesi,  Millet  Caddesi 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/KONYA adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava  girmeye  hak kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını  kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı,
e) Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   ilgili   Temel   Mevzuat konularında  15’er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyemizin  internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyenin  internet  adresinden  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilecek  ve  bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemeyeceklerdir.   Ayrıca   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   da   suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.  

İlan Metnini Görüntüle

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle