SON YENİLİKLER

  • Ana Sayfa
  • Teknoloji
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Okunuyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentleri buna göre teselsül ettirilmiş; aynı fıkranın mevcut (j) bendinde yer alan “KK” ibaresi “TRABİS” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “en az altı, en fazla on altı karakter uzunluğunda olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.“h) Teminat: Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi, bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kaynaklanabilecek zarara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda banka teminat mektubu olarak alınan güvence bedelini,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güvence bedelini” ibaresi “teminatı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.“Tekrar başvuru yapılmaması halinde teminat mektubu iade edilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(2) Kurumun internet sayfasında adının yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamayan veya altı ay içerisinde faaliyete başlamış olsa bile sonraki süreçte 6 ay ve daha fazla süre boyunca faaliyet belgesi kapsamında hiç faaliyet göstermemiş olan KK’ların faaliyet belgesi iptal edilir ve teminatı gelir kaydedilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az saatte bir olacak şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.“KK tarafından alınan yedeklerin alınma periyodu, saklanma süreleri ve şartlarına ilişkin Kurum tarafından kurallar tanımlanabilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “yedi (7) gün” ibaresi “on (10) işgünü” olarak, (ı) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.“ı) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile ilgili diğer mevzuata uymakla,”“i) TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla,j) Bir önceki yıla ait ve internet alan adı işlemlerine ilişkin net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kuruma göndermekle,”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri ile sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.“b) Başvuru sahibine; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür.c) Başvuru sahibi gerçek kişi ise, başvuru sırasında aşağıdaki bilgileri alır:1) Ad, soyad,2) Telefon,3) Adres,4) T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası,5) E-posta adresi,6) Varsa faks,7) Varsa internet sitesi adı,8) İdari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,9) Kurum tarafından uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.”“ç) Başvuru sahibi tüzel kişi ise başvuru sırasında aşağıdaki bilgileri alır:1) Unvan veya kuruluş adı,2) Telefon,3) Adres,4) Vergi kimlik numarası,5) E-posta adresi,6) Varsa faks,7) Varsa internet sitesi adı,8) İdari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,9) Kurum tarafından uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.“KK başvuru sırasında aldığı bilgileri ve Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve elektronik belgeleri TRABİS’e gönderir.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tahsisine aracılık ettiği” ibaresi “yönettiği” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
MADDE 19 – (1) Rehberlik hizmeti TRABİS vasıtasıyla Kurum tarafından verilir.(2) Rehberde asgari aşağıdaki bilgilere yer verilir:a) Tahsisli İAA,b) Birincil ve ikincil ad sunucuların isimleri,c) İlgili KK bilgileri,ç) İAA’nın tahsis edildiği tarih,d) İAA’nın tahsis süresinin bitiş tarihi,e) İAAS’nin, adı, adresi ve e-posta adresi,f) Rehber bilgisinin güncellenme tarihi.(3) KK, gerçek kişi İAAS’nin kişisel verilerinin rehberde paylaşımına ilişkin açık rızasını alır. Gerçek kişi İAAS’nin açık rızasının bulunmaması halinde ikinci fıkranın (e) bendinde yer alan bilgiler rehberde yayımlanmaz. KK, rehberdeki e-posta adresi alanında yayımlanmak üzere anonimleştirilmiş bir e-posta adresi belirleyerek İAAS’ye ve TRABİS’e bildirir. Bu adrese gelen e-postalar KK tarafından İAAS’ye ait e-posta adresine iletilir.(4) Gerçek kişi olmayan İAAS’nin açık rızası aranmaksızın ikinci fıkradaki tüm bilgiler rehberde yayımlanır.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “maliyet” ibaresi “maliyetin teminattan fazla olması durumunda; fazla olan tutar faaliyetine son veren veya verilen” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tüzel kişilerin” ibaresi ile (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “gerçek/tüzel kişilerin” ibareleri “tarafların” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK aracılığı ile gerekli bilgi ve belgeler TRABİS’e iletilir. Başvurunun Kurum tarafından;a) Uygun bulunması durumunda gerekli işlemler yapılarak ilgili KK’ya İAAS’ye iletilmek üzere bilgi verilir.b) Uygun bulunmaması durumunda başvuru reddedilir ve KK’ya İAAS’ye iletilmek üzere bilgi verilir.”“(5) İAAS, İAA’dan feragat etme hakkına sahiptir. Feragat edilen günden itibaren İAA’nın kullanımı iki ay süreyle durdurulur ve süre bitiminde İAA yeniden tahsise açılır. İki aydan kısa süre için durdurulma talebi olması halinde Kurum talebi inceler ve uygun bulursa iki aydan daha kısa sürede İAA’yı yeniden tahsise açar. İAAS tahsise açılmadan önce İAAS’nin feragatten vazgeçerek başvuru yapması halinde İAA durdurma işlemi geri alınır.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.“(3) Transfer neticesinde İAA tahsis süresi değişmez.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İAAS” ibaresi “İAAS veya yetkilendirdiği taraflar” olarak, (b) bendinde yer alan “Talebi müteakip verici KK” ibaresi “Verici KK TRABİS tarafından kendisine iletilen” olarak, (c) bendinde yer alan “İAAS” ibaresi ise “İAAS veya yetkilendirdiği taraflar” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinin üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TRABİS, alıcı ve verici KK’lar” ibaresi “TRABİS, yetki kodu ile alıcı KK” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.“d) Kurum tarafından uygun görülebilecek diğer hallerin bulunması,”
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(6) Marka sahipleri önceliğinden sonra Kurul tarafından uygun görülmesi halinde açık artırma yapılabilir.(7) Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır. Bu İAA’lara ilişkin işlemlerin ücretleri Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Sonrasında Kurul tarafından uygun görülmesi halinde açık artırma yapılabilir.c) Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
MADDE 30 – (1) 27, 28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen marka sahipliği önceliğinden sonra açık artırma yapılması durumunda açık artırmaya ilişkin ücretler ile usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İAAS” ibaresi “İAAS veya yetkilendirdiği taraflar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmeliğin Ekinde belirtilen belgeli” ibaresi “Belgeli” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(1) Mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adlar Tahsise Kapalı Adlar Listesine alınır.”“(3) Tahsise Kapalı Adlar Listesi ve Tahsisi Kısıtlı Adlar Listesi gerektiğinde Kurum tarafından güncellenir.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
MADDE 35 – (1) Kurum KK’ları resen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir. Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren KK’lar için Kurum gerekli tedbirleri alır ve ilgili KK’nın faaliyetine son verebilir.”
MADDE 22 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen “.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz olarak tahsis edilmeye başlamadan önce Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ve Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde açık artırma yöntemi uygulanabilir.(2) Açık artırma yönteminin uygulanmaması durumunda bu alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Mevcut işleyişteki kayıt operatörleri ve alan adlarıGEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler için, Kuruma başvurmaları halinde, başvuru tarihinden itibaren TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı aya kadar geçerli olacak şekilde geçici KK faaliyet belgesi düzenlenir.(2) Bu süre içinde mevzuat kapsamında belirlenen gerekli işlemleri tamamlayan taraflara KK olarak faaliyet göstermek üzere, bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında faaliyet belgesi düzenlenir.(3) Geçici KK faaliyet belgesi düzenlenen taraflar halihazırda yönetmekte olduğu İAA’lara ilişkin yenileme, sunucu değişikliği ve ilgili İAAS’nin iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemleri ve Kurumun uygun bulduğu diğer işlemleri yapabilir.(4) Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan kayıt operatörleri tarafından yönetilen alan adları, TRABİS faaliyete geçtikten sonra geçici KK faaliyet belgesi alan ilgili kayıt operatörü tarafından yönetilmeye devam eder. TRABİS faaliyete geçtiğinde herhangi bir kayıt operatörü ile ilişkisi olmayan alan adları ise TRABİS-KK’ya aktarılır.(5) TRABİS’in faaliyete geçmesinden sonraki altı ay sonunda faaliyet belgesi alamayan taraflarca yönetilen alan adları TRABİS-KK’ya aktarılır.”
MADDE 24 – Aynı Tebliğin “KK Başvuru Formu” başlıklı ekinde yer alan “1) Başvuru Sahibi İle İlgili Bilgiler” başlıklı kısmın “A. Başvuru Sahibi” başlıklı tablosunda yer alan “6.  Yer Sağlayıcı Belge No4” ibaresi ve aynı kısımda yer alan (4) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış, aynı kısmın (3) numaralı dipnotunda yer alan “tüzel kişilerin” ibaresi  “tarafların” olarak değiştirilmiş; aynı ekin “2) Ön Yeterlilik Şartları” başlıklı kısmında yer alan “İş deneyimi” ibaresi “İş deneyimi1” olarak değiştirilmiş ve aynı kısmın sonuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.“1 TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yönetimi) tarafından kayıt operatörü olarak belirlenmiş bulunan taraflarca Kuruma yapılan başvurularda, bu maddenin birinci ve ikinci alt maddelerinde belirtilen şartlar aranmaz.”
MADDE 25 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı21/8/201328742

Yorum Yap

Giriş Yap
Yazı Ekle