Okunuyor

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden
4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı
birimlerde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve
sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVANI ADET ÖĞRENİM
DURUMU ARANAN NİTELİKLER
Büro
Personeli 2
Önlisans /
KPSSP93
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ya da Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı
önlisans mezunu olmak.
Büro
Personeli 1
Önlisans /
KPSSP93
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Destekli Tasarım
ve Animasyon programlarının birinden önlisans mezunu olmak.
Büro
Personeli 1
Lisans /
KPSSP3
İşletme, Maliye veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans mezunu olup
belgelendirmek kaydıyla bütçe, finansman ve muhasebe kesin hesap
raporlama alanlarında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
Destek
Personeli 1
Lisans /
KPSSP3
Lisans mezunu olup, Sivil Havacılık Alanında SHY 145 ATA 300 /ESD /Hidden
Damage; EWIS; SHT-M Rev.03; Tecnam P2006T ve Cessna 172N Tipi Simülatör
Bakımı sertifikalarına sahip olmak.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya
ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, Kurumumuzda çalışırken
kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Samsun Üniversitesi resmi
internet sayfası www.samsun.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen
belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi
içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru evrakının, yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle