Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak

 Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Okunuyor Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE
MEMUR ALIM İLANI
Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A
maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)
10kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak.
e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü
belgelerine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(www.beyoglu.bel.tr)temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare
kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
i) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
4 )BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 28.12.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar
(mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121
adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin Basvuru@beyoglu.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü, Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 Beyoğlu/İSTANBUL adresine
gönderebileceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
e) Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
f) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak
üzere Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgelerle
birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
g) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
h) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
 Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağrılacaktır.
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin
(www.beyoglu.bel.tr) resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
 Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir.
 Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Beyoğlu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Belediyemizce, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağıracaktır.
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav
25.01.2021 günü saat 09.30”da başlamak üzere Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121
adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü ve
uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Memur alımı için 01.02.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Beyoğlu Belediyesi Ana Hizmet
Binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
II. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
III. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
IV. Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
 Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav
sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15”er puan kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
 Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
 Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.


 En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
(www.beyoglu.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

kaynak:https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?885e28ee-cd88-4dce-9d28-432c468e78b6

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle